Regulamin hotelu

REGULAMIN ARTUS RESORT W KARPACZU

§ 1

1.     Właścicielem i administratorem Artus Resort jest Pani Barbara Bronicka - Jaskólska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNYCH ''WIKA'' Barbara Bronicka - Jaskólska, z siedzibą w Karpaczu. przy ul. Wilczej 9, NIP: 884-110-97-39, adres e-mail: recepcja@artusresort.pl, Tel:+48 75 743 13 00 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (zwanej dalej „Artus Resort”).

2.     Regulamin Artus Resort stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury hotelowej.

3.     Artus Resort świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe i inne, zgodnie z profilem działalności.

4.     Opis pokoi, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie hotelu https://www.artusresort.pl/ oraz w recepcjach Artus Resort.

5.     Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt.

6.     Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

7.     Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcjach Artus Resort.

  § 2

1.     Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Artus Resort na specjalne życzenie może nieodpłatnie przyspieszyć lub wydłużyć dobę hotelową (za przedłużenie jest opłata 30% wartości doby i przedłużenie możliwe jest do godz. 18.00) – w miarę dostępności pokoju. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje pracownik recepcji na wniosek Gościa na dzień przed przyjazdem (przyspieszenie doby) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie doby).

2.     Życzenie przedłużenia o kolejną dobę hotelową Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu planowanego wymeldowania. Recepcja potwierdza możliwość w miarę dostępności pokoi. W przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego regulaminu recepcja może odmówić wydłużenia pobytu.

3.     Aktualna oferta cenowa świadczonych usług noclegowych publikowana jest na stronie internetowej: www.artusresort.pl oraz dostępny jest w recepcjach Artus Resort:

a.     Ceny przedstawione w cenniku zawierają podatek VAT.

b.     Wysokość ceny za pobyt w hotelu uzależniona jest od długości pobytu, standardu i wielkości pokoju;

c.     Cena nie zawiera opłaty klimatycznej;

d.     Cena przedstawione w cenniku może zostać zmieniona o rabaty lub dopłatę naliczoną przez Artus Resort uznanych decyzją Dyrekcji Artus Resort w ramach reklamacji, zniszczenia mienia przez Gości lub rabatów preferencyjnych.

4.     Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w Artus Resort, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju.

5.     Osoby nie zameldowane w Artus Resort przebywać mogą w pokoju hotelowym jako Goście osób zameldowanych w Artus Resort, między godziną 11.00 a 22.00 po uprzednim poinformowaniu recepcji.

6.     W Artus Resort obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00. Artus Resort może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

7.     Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.

8.     Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego Gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione włączenie systemu przeciwpożarowego – wartość materialną określa Dyrekcja hotelu.

9.     Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

10.     Na terenie Małpiego Gaju mogą przebywać wyłącznie dzieci do 10 roku życia z opiekunami.

11.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek
i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

12.  Na terenie całego Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 § 3

1.     Artus Resort świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie recepcji.

2.     Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a)     udostępnianie żelazka i deski do prasowania w specjalne wyznaczonej strefie (dotyczy pokoi, które z tytułu określonego standardu nie mają na wyposażeniu żelazka i deski do prasowania).

b)    przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Artus Resort.

3.     Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. W przypadku braku kontaktu ze strony Gościa w kwestii pozostawionych rzeczy Artus Resort przechowa przedmioty przez okres 2 miesięcy. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.

4.     Artus Resort jest ubezpieczony w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Gość jest zobowiązany zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność Artus Resort z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane w depozyt w recepcji. Odpowiedzialność hotelu jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju po każdym jego opuszczeniu.

5.     Artus Resort ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

6.     Wybrane obszary Artus Resort są monitorowane.

7.     Artus Resort może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

§ 4

1.     Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez Hotel usług.

2.     Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Hotelu.

3.     Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Hotel usług w formie pisemnej (nie później niż 7 dni od jej zaistnienia).

4.     Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

1.     Artus Resort nie akceptuje pobyt zwierząt w pokoju hotelowym oraz restauracjach .

§ 6

1.     Rezerwacja pobytu w Artus Resort odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie – zasady rezerwacji oraz Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, które dostępne są do wglądu w Recepcji Hotelu, a także na stronie internetowej: http://www.artusresort.pl/

2.     Zasady korzystania z kompleksów basenowych oraz innych atrakcji Hotelu, jak również parkingów regulują odrębne regulaminy, które stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

3.     Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej.

4.     Gość w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zmiany i usuwania.

5.     Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Artus Resort na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO oraz w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej oraz w recepcjach hotelowych.

6.     Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi hotelowej lub subskrypcji Newslettera.

7.     Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez Artus Resort, Gość akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie http://www.artusresort.pl/

8.     Dodatkowe zapisy dotyczące funkcjonowania oraz zasad panujących w Artus Resort dotyczące działanie w czasie pandemii będą opisane w formie załącznika „Bezpieczny Hotel” do niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej:

https://www.artusresort.pl/download?file=artus/user/_PDFy/artus-resort-zasady-bezpieczenstwa-2020.pdf

9.     Dodatkowe zapisy dotyczące korzystania z Bonu Turystycznego:

https://www.artusresort.pl/download?file=artus/user/_PDFy/polski-bon-turystyczny.pdf

 § 7

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

 

Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem, mających na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.

REGULAMIN - ZASADY REZERWACJI Artus Resort w Karpaczu

POTWIERDZENIE REZERWACJI ZAWIERA

1. Numer rezerwacji.

2. Dane Usługodawcy: Artus Resort

Barbara Bronicka - Jaskólska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNYCH ''WIKA'' Barbara Bronicka - Jaskólska, z siedzibą w Karpaczu. przy ul. Wilczej 9, NIP: 884-110-97-39, adres e-mail: recepcja@artusresort.pl, Tel: +48 75 743 13 00 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (zwanej dalej „Artus Resort”).

3. Nazwisko i imię Usługobiorcy.

4. Sposób porozumiewania się z Usługobiorcą (adres email, numer telefonu).

5. Długość pobytu oraz ilość i rodzaj pokoi.

6. Nazwa oferty.

7. Cena oferty pobytu: (z wyszczególnieniem zawartych w cenie usług) Ceny przedstawione przez Usługodawcę stanowią sumę ceny za pokój i ilości nocy i liczby osób korzystających
z usługi hotelowej i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie ceny oferty. Jeśli jakaś oferta obejmuje śniadanie, obiadokolacje lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana przez Usługodawcę. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, zabiegi itp.) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Usługobiorcę.

8.Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości minimum 30% wartości przewidywanego kosztu pobytu.

9. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku, brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji. Numer konta bankowego na które należy uiścić zadatek za pobyt w Artus Resort, usługobiorca otrzymuje droga elektroniczną wraz z potwierdzeniem rezerwacji.

10. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

11. W przypadku błędnie przesłanej oferty, hotel ma prawo do jej korekty w przeciągu 48 godzin, jednocześnie nie później niż na 48 godzin przed planowanym przybyciem Gościa.

SPOSÓB ZAPŁATY

1. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online lub dokonywane później na rachunek bankowy. Rezerwacja uważana jest za dokonaną, wyłącznie po wpłaceniu zadatku w wysokości wskazanej w pkt 8 powyżej.

2. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności udostępnione na stronie Artus Resort: https://www.artusresort.pl/ obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych (PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

  ANULOWANIE REZERWACJI

1. W celu zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Artus Resort telefonicznie 75/743 13 00 lub mailowo recepcja@artusresort.pl

2. Zmiana terminu rezerwacji jest jednoznaczna z odstąpieniem od warunków umowy rezerwacyjnej i wiąże się z przepadkiem zadatku.  

3. Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja i wiąże się z uregulowaniem należności za cały deklarowany czas pobytu.

4. Usługobiorca może skorzystać z możliwości wystawienia zarezerwowanego przez siebie standardu pokoju na sprzedaż. Pokój musi zostać sprzedany dokładnie w takim samym terminie i długości pobytu jak rezerwacja założona przez Usługobiorcę. Po sprzedaży pokoju Usługobiorca będzie miał możliwość wykorzystania zadatku przez 3 miesiące od daty danej rezerwacji (w przypadku pobytów świątecznych oraz długich weekendów istnieje możliwość wystawienia pokoju na sprzedaż na 14 dni przed przyjazdem, w późniejszym zadatek przepada).

REKLAMACJE

1. Reklamację Usługobiorca można przesyłać na adres e-mail: recepcja@artusresort.pl; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.

2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.

4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany
w zgłoszeniu reklamacji.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

DANE OSOBOWE

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest, PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNYCH ''WIKA'' Barbara Bronicka - Jaskólska, z siedzibą w Karpaczu. przy ul. Wilczej 9, NIP: 884-110-97-39, adres e-mail: recepcja@artusresort.pl, Tel:+48 75 743 13 00 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (zwanej dalej „Artus Resort”), który przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem – w oparciu o przepisy Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności, z która znajduje się na stronie www.artusresort.pl


 

Artus Resort

Wilcza 9, Karpacz

 +48 75 743 13 00

 +48 664 34 40 28

recepcja@artusresort.pl

dziękujemy
naszym gościom

Nr 1 w Polsce wg HolidayCheck

rezerwuj bez pośredników

Gwarancja najlepszej oferty tylko na stronie www lub telefonicznie